پلن های هاست دانلود ایران

7 روز گارانتی بازگشت وجه

IRDOWNLOAD-P1

20,000 تومان
ماهانه
 • 20GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P2

40,000 تومان
ماهانه
 • 40GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P3

60,000 تومان
ماهانه
 • 60GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P4

80,000 تومان
ماهانه
 • 80GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P5

100,000 تومان
ماهانه
 • 100GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P6

140,000 تومان
ماهانه
 • 200GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P7

180,000 تومان
ماهانه
 • 300GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P8

220,000 تومان
ماهانه
 • 500GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P9

260,000 تومان
ماهانه
 • 700GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P10

300,000 تومان
ماهانه
 • 1TB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه

IRDOWNLOAD-P12

1,500,000 تومان
ماهانه
 • 5TB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB پورت
 • SSD هارد
 • دارد پشتیبانی از php
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد کنترل پنل