پلن های سرور مجازی ایران (وی پی اس)

IRVPS-P1

100,000 تومان
ماهانه
 • 1Core سی پی یو
 • 1GB رم
 • 20GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P2

140,000 تومان
ماهانه
 • 1Core سی پی یو
 • 2GB رم
 • 30GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P3

220,000 تومان
ماهانه
 • 2Core سی پی یو
 • 3GB رم
 • 40GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P4

270,000 تومان
ماهانه
 • 2Core سی پی یو
 • 4GB رم
 • 50GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P5

420,000 تومان
ماهانه
 • 3Core سی پی یو
 • 6GB رم
 • 60GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P6

550,000 تومان
ماهانه
 • 4Core سی پی یو
 • 8GB رم
 • 70GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P7

700,000 تومان
ماهانه
 • 5Core سی پی یو
 • 10GB رم
 • 80GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P8

850,000 تومان
ماهانه
 • 6Core سی پی یو
 • 12GB رم
 • 90GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P9

1,000,000 تومان
ماهانه
 • 7Core سی پی یو
 • 14GB رم
 • 100GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P10

1,150,000 تومان
ماهانه
 • 8Core سی پی یو
 • 16GB رم
 • 110GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل